гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19
МЗХГ и OIV подписаха декларация за развитие на двустранно партньорство
20 % по-висок добив от грозде очакваме тази година
Важно за клиентите на Изпитвателна лаборатория - София
На вниманието на земеделските стопани
Среща с лозаро-винарския сектор
Два према по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ стартират в ДФЗ
Предложение за домакинство на международен форум на OIV в България
XIX Генерална асамблея на OIV
България ще внесе предложение за домакинство на повече форуми, свързани с лозаро-винарството в нашия
Вътрешни правила
Номенклатура на делата със срокове за съхранение

Указания за упражняване на административнонаказателна отговорност в ИАЛВ


Етичен кодекс


Харта на клиента

Вътрешни правила за начина на обработване и съхранение на лични данни на ИАЛВ

Регистър на подадените от служителите на ИАЛВ декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ИАЛВ


Вътрешни правила за прилагане на наредбата за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2019 г.

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2019 г.


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2020 г.

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2020 г.

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067