гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
10.10.2023 г. - Новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му
27.09.2023 г. - Заместник-министър Тошев представи новия лозарски регистър
25.09.2023г.– Изтегляне от продажба на предлагано в магазините на Kaufland България бяло винo
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
Предстои обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
 
Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
Проектът е изготвен на база въведените от Европейската комисия  временни извънредни мерки за смекчаване на негативния икономически ефект върху сектора от множеството неблагоприятни обстоятелства през последните 3 години. Добрата реколта на винено грозде през 2022 г. в страните от ЕС също е предпоставка за настоящата ситуация, тъй като произведеното вино е в количества, които трудно намират пазарна реализация към настоящия момент, а натрупаните запаси от предходните години допълнително затрудняват операторите в сектора.
Промените в наредбата са насочени към осигуряване на извънредно подпомагане в лозаро-винарския сектор и предоставяне на възможност за преодоляване на икономическия дисбаланс, възникнал в резултат на събитията през последните години.
Включените мерки, подлежащи на промени са – прилагане на мярката „Събиране на реколтата на зелено“ през финансова 2023 г. и увеличаване на интензитета на подпомагането по мерките от програмата за дейности, които са договорени в периода 16 октомври – 31 декември 2022 г., чието изпълнение започва през 2023 г. 
Мярката „Събиране на реколтата на зелено“ ще бъде със срок за подаване на заявленията за подкрепа до 31 юли, като предвидената финансовата помощ е в размер на 60 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.
Предвидено е увеличение по отделните мерки от Програмата, както следва: за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – 80 на сто от одобрените разходи, за „Инвестиции в предприятия“ – 60 на сто от одобрените разходи; за „Популяризиране в трети държави“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ и за „Информиране в държавите членки“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта също може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ.
Финансирането на мерките от Националната програма ще бъде в рамките на определения по нея бюджет.
Проектът на наредбата е публикуван за обществена консултация на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации.
Крайният срок за предоставяне на предложения от страна на заинтересованите лица е до 13 юли 2023 г.
 
Може да намерите целия пакет с документи в сайта на Министерството, секция „Нормативни актове“, раздел „Проекти на нормативни актове“, както и на посочения линк:
 
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-doplneni290623/
 
 
 
 
 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067