гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Българска изба в топ 50 на Света
Дежурни телефони
Втори прием по мярка "Инвестиции в предприятия"
ВАЖНО!!! До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколта
ВАЖНО!!! До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“
На вниманието на производителите в лозаро-винарския сектор
Прием по мярка „Застраховане на реколтата“
Предложения на ЕК във връзка с Covid-19
Мерки срещу разпространение на COVID-19
На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарският сектор в България и региона на Балканите
ВИНАРИЯ 2020
Ритуал по зарязване на лозята, с. Карабунар
Ритуал по зарязване на лозята, с. Нисово
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Резолюции OIV
Индикативен график за прием 2020
ВАЖНО: на вниманието на вино- и гроздопроизводителите
„VineSOS“ – защита на местните сортове лози
Конференция „Българското вино в XXI век“
Среща с гроздо- и винопроизводители в гр. Силистра
42-ри Световен конгрес по лозарство и винарство
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), инж. Красимир Коев и директора на дирекция „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“, ИАЛВ, г-н Димитър Андреевски участват в 42-рия Световен конгрес по лозарство и винарство и 17-та Генерална Асамблея на Международната организация по лозата и виното (OIV), които се провеждат в периода  15-19 юли 2019 г. в гр. Женева, Швейцария.

Международната организация на лозата и виното е междуправителствена организация. Една от основните цели на OIV е да допринася за хармонизацията на съществуващите практики и стандарти, за подготовка на нови международни стандарти с оглед подобряване условията на производство и маркетинг на лозаро-винарските продукти и за гарантиране на интересите на потребителите. Членове на ОІV са 47 отделни суверенни държави, 20 от които са страни от Европейския съюз, които делегират на определена национална институция своето представителство в организацията.

Темата на предстоящия 42-рия Световен конгрес по лозарство и винарство е „Опазване и иновации: очаквания на екологично, икономическо и социално равнище”. В рамките на специализираните секции на конгреса – “Лозарство”, “Енология”, “Икономика и право”, “Безопасност и здраве” и заседанията към тях, едновременно ще бъдат поставени за обсъждане въпроси, свързани със защита и адаптиране на растителния материал, опазване на почвата и спестяване на вода, устойчивост на стойностите на ландшафта, климатичните промени, управление на микроорганизми (биозащита), стойност и защита на географските указания, изисквания на пазара, разходи за иновации, имидж на продукта, приемливост на традиционните и иновативни техники в лицето на икономическата и климатична несигурност, методи за идентифициране и оценка на риска, въздействие на енологичните практики, добавки (помощни средства) за преработка, хранителни и социални ценности на продуктите и др.

На официалното откриване на Конгреса, което се проведе на 15 юли 2019 г., Генералният директор на OIV, г-н Пау Рока направи презентация на лозаро-винарския сектор в световен мащаб. Представянето обхваща площите с лозя, производството на грозде, производството и потреблението на вино и количеството на вноса и износа.

Генералната Асамблея на OIV ще се проведе на 19 юли 2019 г.
 
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067